KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Majkowski Brokers sp. z o. o. ul. Osiedle 800 Lecia Starogardu 14/U5 83-200 Starogard Gdański, tel: +48 (0) 58 563 36 00 e-mail: sekretariat@majkowski.pl NIP 5921857962, Regon 191620600. Dane będą przetwarzane w siedzibie Adminisratora.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
  • przygotowania informacji usługach świadczonych przez administratora danych oraz podmioty współpracujące z administratorem danych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  • przygotowania ofert dla aktualnych i potencjalnych klientów (art. 6 ust. 1 pkt b, f RODO),
  • przygotowania projektów umów z potencjalnymi klientami i aneksów z nowymi klientami (art. 6 ust. 1 pkt b, f RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  • wystawiania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  • windykacji należności (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  • w celu oferowania produktów i usług ubezpieczeniowych, których dystrybuowaniem zawodowo zajmuje się Administrator (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  • obsługi procesu realizacji zawartych umów ubezpieczeniowych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 3. Podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy dotyczącej usług i produktów świadczonych przez Administrator. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne dla wykonania umowy lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • PESEL,
  • Wiek biologiczny,
  • Nr telefonu,
  • Adres email,
  • Wykonywany zawód,
  • Kontynuacji ubezpieczeń,
 5. Okres przetwarzania danych:
  • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty ubezpieczeniowej przechowywane są przez okres prowadzenia negocjacji oraz okres roku od dnia zakończenia negocjacji, jeśli nie zakończyły się zawarciem umowy.
  • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy są przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń cywilnych wynikających z umowy oraz okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument fiskalny,
  • Podstawowe dane kontaktowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec takiego celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (programów komputerowych).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania. W procesie wykonywania umowy lub przygotowywania oferty umowy Administrator lub Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi współpracuje Administrator niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które Pan/Pani udzielił. W oparciu o te informacje może zostać Panu/Pani zostać przypisany profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości i warunków zawarcia umowy. Niektóre decyzje mogą być podejmowane automatycznie w analiz statystycznych lub metod oceny ryzyka. Niektóre decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany mogą mieć wpływ na cenę usług.

  Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu danych Pani/Pana do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej oraz efektywności pracy.

  Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z oceną sytuacji na podstawie profilowania można zgłosić reklamację kanałami komunikacyjnymi podanymi jako dane kontaktowe Administratora danych. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę od odpowiednich kompetencjach.

 8. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 9. Dane będą udostępniane następującym podmiotom:
  • Biuro Rachunkowe obsługujące Administratora,
  • Kancelaria prawna obsługująca Administratora,
  • Towarzystwom Ubezpieczeniowym, których produkty ubezpieczeniowe zostaną sprzedane Pani/Panu przez Administratora danych,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz otrzymania ich kopii.
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • zyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
  • żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy,
  • żądania ich usunięcia jeśli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych,
  • prawo żądania usunięcia danych,
  • prawo żądania przenoszenia danych, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych oraz żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  • ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
  •  ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. ROOD