Umocowanie brokera

Podstawą do podjęcia współpracy jest podpisanie Zlecenia brokerskiego, umowy cywilno – prawnej, określającej obowiązki, kompetencje oraz odpowiedzialność stron umowy w zakresie zleconej brokerowi usługi brokerskiej. Drugim dokumentem jest udzielenie brokerowi Pełnomocnictwa do występowania i reprezentowania interesów Klienta na szeroko rozumianym rynku ubezpieczeniowym, eksperckim i prawnym.

Audyt brokerski

Krok pierwszy, wysłuchanie Klienta w zakresie jego faktycznych potrzeb i oczekiwań ubezpieczeniowych oraz w zakresie wsparcia brokerskiego

Krok drugi, to kompleksowa analiza w oparciu o zastany program ubezpieczeniowy, przebieg szkodowy, wypłacone i niewypłacone odszkodowania w tym zdarzenia nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, plany i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, zmiany prawne w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Krok trzeci, to rekomendacje podsumowujące audyt zawierające między innymi wskazanie na faktyczne potrzeby transferu ryzyk resztkowych, zasadność wykonania audytów oceny wybranych ryzyk przez ekspertów dziedzinowych oraz wyceny mienia w wartości odtworzeniowej.

Program ubezpieczeniowy

Na podstawie audytu brokerskiego, audytu inżynierskiego i oceny ryzyka, wyceny mienia, analiz prawnych konstruujemy i prezentujemy projekt kompleksowego programu ubezpieczeniowego. Koncentrujemy się na rzeczywistych i istotnych wartościach dla przedsiębiorstwa, wspierających procesy zarządzania i transferu resztkowych ryzyk.

Program ubezpieczeniowy jest podstawą prowadzonych w imieniu Klienta lub z Jego udziałem negocjacji warunków przyszłych umów i polis ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń.

Celem opracowania programu ubezpieczeniowego jest:

 • Wskazanie Klientowi obszarów do podjęcia samodzielnych działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych zdarzeń prowadzących do strat
 • Opracowanie i wdrożenie planów działań prewencyjnych w tym z potencjalnym współfinansowaniem ich przez zakłady ubezpieczeń,
 • Wskazanie ryzyk resztkowych do transferu do zakładów ubezpieczeń, w tym apetytu na ryzyko
 • Opracowania slipu maklerskiego – zapytania ofertowego
Slip maklerski

Dokument, w którym broker w imieniu Klienta zgłasza wobec zakładów ubezpieczeń ( oferentów) zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową i określa podstawowe elementy oczekiwanej przez Klienta ochrony, jak: przedmiot, zakres i sumę ubezpieczenia; lokalizacje objęte ochroną, warunki szczególne i klauzule dodatkowe; wysokość franszyz odzwierciedlających np. apetyt Klienta na ryzyko, sposób zgłaszania i likwidacji szkód; potrzebę wsparcia inżynierów w zakresie oceny ryzyka i wyceny mienia itp.

Slip maklerski w zależności od charakteru może być:

 • Slipem wstępnym ofertowym, zorientowanym na pozyskanie ofert z rynku do dalszych negocjacji
 • Slipem ostatecznym tzw. pełnym, spełniającym wymogi zakładów ubezpieczeń tzw. wniosku do zawarcia ubezpieczeń,
 • Slipem wznowieniowym, odmianą wyżej wymienionych slipów pozwalającym na wznowienie umów / polis na tych samych warunkach w ramach np. umowy wieloletniej z klauzulą automatycznego wznowienia na kolejny okres ubezpieczeniowy
Proces negocjacji

W oparciu o złożony w zakładach ubezpieczeń slip maklerski, aranżujemy i przeprowadzamy proces plasowania programu ubezpieczeniowego na szeroko rozumianym rynku krajowym, ale również w razie potrzeby na rynkach zewnętrznych. Optymalizujemy w ten sposób zakres udzielonej ochrony jak i koszty ubezpieczenia.

Proces negocjacji warunków ubezpieczenia broker przeprowadza samodzielnie w imieniu Klienta informując Go, o wynikach w formie podsumowania lub rekomendacji brokerskich.

Niemniej standardem rynkowym jest udział Klienta w negocjacjach, w celu podniesienia rangi i transparentności prowadzonych negocjacji w tym możliwości podejmowania na miejscu kluczowych dla procesu decyzji.

Proces negocjacji może przebiegać, jak w poniższym harmonogramie:

 • Złożenie slipu maklerskiego do zakładów ubezpieczeń
 • Przedstawienie ofert przez zakłady ubezpieczeń
 • Pierwsza weryfikacja i interpretacja otrzymanych ofert przez brokera z zakładami ubezpieczeń
 • Wstępne podsumowanie otrzymanych ofert przez brokera
 • Wstępne negocjacje z zakładami ubezpieczeń w siedzibie i z udziałem Klienta
 • Ostateczne negocjacje i wybór oferty w siedzibie Klienta
 • Pisemna decyzja Klienta o wyborze oferty
 • Wystawienie i weryfikacja polis/ umów przez brokera i dział prawny Klienta
 • Podpisanie polis/ umów przez Klienta

Proces realizujemy z wykorzystaniem autorskiego systemu wielojęzycznych interaktywnych kwestionariuszy PDF, optymalizujących proces zbierania danych i informacji.

Cały proces jest w pełni transparentny tak w zakresie otrzymanych ofert jak i kosztów ubezpieczenia, gdyż komplet ofert jest przekazywany Klientowi.

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie skutecznego wdrożenia wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem:

 • Dedykowanych rozwiązań IT
 • Opracowania procedur zgłaszania i likwidacji szkód
 • Przeprowadzenia szkoleń dla personelu Klienta
 • Prezentacji programu lub wybranych ryzyk dla Zarządu lub kadry kierowniczej
 • Uruchomienia dodatkowych usług  w tym z wykorzystaniem dziedzinowych ekspertów oraz prawników
Serwis polis

Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego zapewniamy pełen serwis w oparciu o autorski system IT, który wspiera pracowników poprzez dostęp do aktualnych danych statystycznych o zawartych polisach, terminach i wysokości wymaganych składek lub rat składek ubezpieczeniowych, terminach wznowień i doubezpieczeń, zdigitalizowanych dokumentów źródłowych. Zapewniamy pełną i kompletną oraz udokumentowaną historię zawieranych ubezpieczeń.

Likwidacja szkód

Aktywnie nadzorujemy cały proces zgłaszania i likwidacji szkód korzystając z autorskich rozwiązań IT w tym dedykowanych Klientowi kwestionariuszy zgłoszeniowych.

Weryfikujemy dokumentację szkodową, kalkulację odszkodowań, monitorujemy terminowość zgłaszania i likwidacji szkód.

Cały proces jest wspierany przez zespół likwidacyjny oraz, o ile wystąpi taka potrzeba, przez ekspertów dziedzinowych oraz prawników.

Dedykowany system IT pozwala na generowanie przypomnień i alertów oraz sprawozdań i statystyk szkodowych umożliwia również dostęp on line do zdigitalizowanych dokumentów źródłowych.

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie w zakresie standardowej obsługi brokerskiej jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń w ramach tzw. kurtażu brokerskiego – prowizji od zapłaconej przez Klienta składki ubezpieczeniowej.

Biorąc pod uwagę, że kurtaż wpływa na ostateczny koszt ubezpieczenia, jego wysokość może być jawna dla Klienta jak również jego wysokość może być przedmiotem negocjacji.

Usługi dodatkowe

Jesteśmy otwarci i gotowi do zaoferowania szerszego od standardowego serwisu brokerskiego obejmującego dodatkowe usługi w tym:

 • Z wykorzystaniem dziedzinowych ekspertów oraz prawników
 • Wdrożenie dedykowanych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych
 • Opracowanie i wdrożenie dedykowanych rozwiązań w zakresie  IT związanego z serwisem ubezpieczeń i szkód