Starogard Gdański,

ul. Korczaka 24/4

+48 58 563 36 00

NNW dzieci i młodzieży

majkowski-brokers
Szanowny Pracodawco

W ubiegłym roku, dzięki niespotykanym dotychczas i zakrojonym na szeroką skalę medialnym informacjom, oficjalnego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceniom Kuratorów Oświaty skierowanym do Dyrektorów placówek oświatowych, padł kolejny mit rynku ubezpieczeniowego, jakim były bezwarunkowo oferowane Rodzicom „obowiązkowe ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży” w placówkach oświatowych.

Nigdy NNW dzieci i młodzieży nie było ustawowo obowiązkowym ubezpieczeniem, jak również nie było żadnych regulacji prawnych nakładających na Rodziców obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia w placówkach oświatowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w zakresie zabezpieczenia potencjalnych potrzeb sfinansowania powrotu do zdrowia Ich pociech po nagłych i nieprzewidzianych wypadkach, kierujemy na Państwa ręce.

Specjalnie dedykowany grupowy program NNW dzieci
i młodzieży Państwa Pracowników…

Program ubezpieczeniowy jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy wielu specjalistów z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Program dedykowany jest do Pracodawców, mających wolę, udzielenia profesjonalnego wsparcia pracownikom, w optymalnym kosztowo i zakresowo ubezpieczeniu NNW Ich dzieci i młodzieży do 25 roku życia.

Składka ubezpieczeniowa już od 5 zł miesięcznie…

Mając na uwadze dobro Dzieci oraz możliwości finansowe Pracowników, przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy z optymalnym zakresem ubezpieczenia za kilkuzłotową składkę płatną miesięcznie, potrącaną z wynagrodzenia pracownika.

Decyzja Państwa szansą dla Pracownika i Jego dzieci…

Decydując się na wprowadzenie w Państwa Firmie, proponowanego przez Nas rozwiązania, dajecie Państwo Swoim Pracownikom szanse na ubezpieczenie Ich Dzieci na bardzo dogodnych warunkach finansowych i zakresowych odbiegających znacząco od ogólnie dostępnych na rynku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z Naszej propozycji zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży Państwa Pracowników.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji by udzielić wyjaśnień i odpowiedzi ale również by przygotować i wdrożyć polisę Grupową NNW dzieci dla Państwa Pracowników poczynając od pierwszego dnia szkolnego tj. 1 września 2016 roku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.

oznaczenie

Ireneusz Majkowski

Prezes Zarządu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia.

Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza w Dziale Kadr.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 1. Program obsługiwany jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na terenie Polski.
 2. Do propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r., dostępne na stronie: www.interrisk.pl.
 3. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są dzieci pracowników.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz chorób.
 5. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę i chroni dzieci zarówno w placówce oświatowej jak i w czasie wolnym na terenie RP oraz poza granicami kraju, za wyjątkiem zdarzeń assistance oraz kosztów leczenia.
 6. Składka z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest w cyklu miesięcznym, potrącana z wynagrodzenia i jest należna w pełnej wysokości za każde ubezpieczone dziecko.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona pierwsza składka.
 8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  1. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  2. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  3. podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

  Close
  , za wyjątkiem sportów, które w OWU określone są jako sporty wysokiego ryzyka (§2 pkt 43).

  sporty wysokiego ryzyka

  sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
  Close
 9. W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przez pracownika lub utraty uprawnień przez pracownika, pracownik ma prawo do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dziecka pod warunkiem zapłaty łącznej składki do końca trwania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

wariant 1 wariant 2
Zakres ubezpieczenia – Opcja Podstawowa oraz Opcje Dodatkowe skumulowane wysokości świadczeń w PLN
ZAKRES PODSTAWOWY
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,
 3. zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej.

Close
30 000 52 500
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu*, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu* wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro.

*ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności.

Close
30 000 52 500
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;

udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64.

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu – za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu:

 • zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;
 • udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I6.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu określony przez *lekarza zaufania;

*lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia.

Close
200 350
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako kod G40-G40.9.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

200 350
Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

wyroby medyczne – wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.środki pomocnicze – wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty, pod warunkiem iż:

 1. są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close

do 6 000 do 10 500
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; z zakresu odpowiedzialności wyłącza się ryzyko zawału serca lub udaru mózgu zgodnie z definicją nieszczęśliwego wypadku.

Z zakresu odpowiedzialności wyłącza się ryzyko zawału serca lub udaru mózgu zgodnie z definicją nieszczęśliwego wypadku.

Close

2 000 3 500
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i odmrożenia u Ubezpieczonego

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i odmrożenia u Ubezpieczonego

oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.

odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie.

Close

IV stopnia – 1 000 PLN,

III stopnia – 600 PLN,

II stopnia – 200 PLN

SZPITAL I CHOROBY
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny (za wyjątkiem dnia przyjęcia i wypisu ze szpitala), służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są jako pełne dni pobytu w szpitalu.

pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni.

szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

Close

minimum 3 dni pobytu w szpitalu
pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od trzeciego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

75
pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

50
pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od trzeciego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

75
pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

50
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób): 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób)

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania poważnego zachorowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań w zakresie katalogu 12 chorób przedstawionych w tabeli.

Close

 1. nowotwór złośliwy,

  nowotwór złośliwy

  nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).
  Close

 2. paraliż,

  paraliż

  paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch kończyn choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10 jako kod: G81 – G.83.0.
  Close

 3. niewydolność nerek,

  niewydolność nerek

  niewydolność nerek – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9.
  Close

 4. transplantacja głównych organów,

  transplantacja głównych organów

  transplantacja głównych narządów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego.
  Close

 5. poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina),

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina) – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych.
  Close

 6. utrata mowy,

  utrata mowy

  utrata mowy – rozpoznana przez lekarza specjalistę całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Close

 7. utrata słuchu,

  utrata słuchu

  utrata słuchu – rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją lekarza specjalisty laryngologa.
  Close

 8. utrata wzroku,

  utrata wzroku

  utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia.
  Close

 9. anemia aplastyczna,

  anemia aplastyczna

  anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61.
  Close

 10. stwardnienie rozsiane,

  stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35.
  Close

 11. sepsa,

  sepsa

  sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę.
  Close

 12. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę I zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G03.
  Close

2 000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

wada wrodzona serca – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close
1 000
KOSZTY LECZENIA
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(na podstawie przedstawionych faktur)

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:

 1. wizyt lekarskich,
 2. zabiegów ambulatoryjnych,
 3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
 4. pobytu w szpitalu,
 5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
 6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 7. zakupu leków.

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty , pod warunkiem, iż koszty:

 1. powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

Zwrot kosztów rehabilitacji – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne i zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku (na podstawie przedstawionych faktur).

Zwrot kosztów rehabilitacji

rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Close
do 1 000 zł
Zwrot kosztu zakupu leków po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na podstawie przedstawionych faktur)

Zwrot kosztu zakupu leków

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż:

 1. Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu,
 2. leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Close
do 100
ASSISTANCE
ASSISTANCE – suma ubezpieczenia 5 000 zł

ASSISTANCE – suma ubezpieczenia 5 000 zł

InterRisk pokrywa koszty usługi assistance do łącznej kwoty 5 000 zł. Usługi assistance obejmują wyłącznie zdarzenia, które wystąpiły na terytorium RP.
Close
Indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczone dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczone dziecko przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Pomoc medyczna:

 • wizyta lekarza Centrum Assistance,

  wizyta lekarza Centrum Assistance

  wizyta lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego.
  Close
 • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,

  organizacja wizyty u lekarza specjalisty

  organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego.
  Close
 • wizyta pielęgniarki,

  wizyta pielęgniarki

  wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do wysokości sumy ubezpieczenia.
  Close
 • dostawa leków,

  dostawa leków

  dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony.
  Close
 • opieka domowa po hospitalizacji (min. 7 dni hospitalizacji),

  opieka domowa po hospitalizacji

  opieka domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia.
  Usługa opieki domowej obejmuje:

  1. robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby – koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa Ubezpieczony,
  2. przygotowywanie posiłków – przy użyciu produktów, środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego,
  3. pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów i wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu śmieci, zmywaniu naczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty kuchennej oraz zlewu), sprzątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu i ogrodzie – przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego.

  Close
 • transport medyczny,

  transport medyczny

  transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej.
  Close
 • infolinia medyczna

  infolinia medyczna

  infolinia medyczna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:

  1. informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,
  2. informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,
  3. informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

  Close
tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA 5 PLN 8 PLN

PYTANIA DO OFERTY

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres email (wymagane)

Firma

Wiadomość

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA

majkowski-brokers

Majkowski Brokers Sp. zo.o.
Os. 800-lecia Starogardu 14/5
83-200 Starogard Gdański

OSOBY KONTAKTOWE:

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 • Wypełnij i wydrukuj pobrany formularz

 • Podpisany formularz złóż w Dziale Kadr u Pracodawcy

KONTAKT

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

Formularz
+ Wstęp
majkowski-brokers
Szanowny Pracodawco

W ubiegłym roku, dzięki niespotykanym dotychczas i zakrojonym na szeroką skalę medialnym informacjom, oficjalnego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceniom Kuratorów Oświaty skierowanym do Dyrektorów placówek oświatowych, padł kolejny mit rynku ubezpieczeniowego, jakim były bezwarunkowo oferowane Rodzicom „obowiązkowe ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży” w placówkach oświatowych.

Nigdy NNW dzieci i młodzieży nie było ustawowo obowiązkowym ubezpieczeniem, jak również nie było żadnych regulacji prawnych nakładających na Rodziców obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia w placówkach oświatowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w zakresie zabezpieczenia potencjalnych potrzeb sfinansowania powrotu do zdrowia Ich pociech po nagłych i nieprzewidzianych wypadkach, kierujemy na Państwa ręce.

Specjalnie dedykowany grupowy program NNW dzieci
i młodzieży Państwa Pracowników…

Program ubezpieczeniowy jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy wielu specjalistów z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Program dedykowany jest do Pracodawców, mających wolę, udzielenia profesjonalnego wsparcia pracownikom, w optymalnym kosztowo i zakresowo ubezpieczeniu NNW Ich dzieci i młodzieży do 25 roku życia.

Składka ubezpieczeniowa już od 5 zł miesięcznie…

Mając na uwadze dobro Dzieci oraz możliwości finansowe Pracowników, przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy z optymalnym zakresem ubezpieczenia za kilkuzłotową składkę płatną miesięcznie, potrącaną z wynagrodzenia pracownika.

Decyzja Państwa szansą dla Pracownika i Jego dzieci…

Decydując się na wprowadzenie w Państwa Firmie, proponowanego przez Nas rozwiązania, dajecie Państwo Swoim Pracownikom szanse na ubezpieczenie Ich Dzieci na bardzo dogodnych warunkach finansowych i zakresowych odbiegających znacząco od ogólnie dostępnych na rynku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z Naszej propozycji zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży Państwa Pracowników.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji by udzielić wyjaśnień i odpowiedzi ale również by przygotować i wdrożyć polisę Grupową NNW dzieci dla Państwa Pracowników poczynając od pierwszego dnia szkolnego tj. 1 września 2016 roku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.

oznaczenie

Ireneusz Majkowski

Prezes Zarządu

+ Podstawowe informacje

PODSTAWOWE INFORMACJE

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia.

Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza w Dziale Kadr.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 1. Program obsługiwany jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na terenie Polski.
 2. Do propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r., dostępne na stronie: www.interrisk.pl.
 3. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są dzieci pracowników.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz chorób.
 5. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę i chroni dzieci zarówno w placówce oświatowej jak i w czasie wolnym na terenie RP oraz poza granicami kraju, za wyjątkiem zdarzeń assistance oraz kosztów leczenia.
 6. Składka z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest w cyklu miesięcznym, potrącana z wynagrodzenia i jest należna w pełnej wysokości za każde ubezpieczone dziecko.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona pierwsza składka.
 8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  1. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  2. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  3. podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

  Close
  , za wyjątkiem sportów, które w OWU określone są jako sporty wysokiego ryzyka (§2 pkt 43).

  sporty wysokiego ryzyka

  sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
  Close
 9. W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przez pracownika lub utraty uprawnień przez pracownika, pracownik ma prawo do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dziecka pod warunkiem zapłaty łącznej składki do końca trwania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
+ Zakres ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

wariant 1 wariant 2
Zakres ubezpieczenia – Opcja Podstawowa oraz Opcje Dodatkowe skumulowane wysokości świadczeń w PLN
ZAKRES PODSTAWOWY
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,
 3. zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej.

Close
30 000 52 500
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu*, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu* wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro.

*ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności.

Close
30 000 52 500
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;

udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64.

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu – za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu:

 • zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;
 • udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I6.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu określony przez *lekarza zaufania;

*lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia.

Close
200 350
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako kod G40-G40.9.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

200 350
Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

wyroby medyczne – wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.środki pomocnicze – wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty, pod warunkiem iż:

 1. są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close

do 6 000 do 10 500
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; z zakresu odpowiedzialności wyłącza się ryzyko zawału serca lub udaru mózgu zgodnie z definicją nieszczęśliwego wypadku.

Z zakresu odpowiedzialności wyłącza się ryzyko zawału serca lub udaru mózgu zgodnie z definicją nieszczęśliwego wypadku.

Close

2 000 3 500
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i odmrożenia u Ubezpieczonego

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i odmrożenia u Ubezpieczonego

oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.

odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie.

Close

IV stopnia – 1 000 PLN,

III stopnia – 600 PLN,

II stopnia – 200 PLN

SZPITAL I CHOROBY
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny (za wyjątkiem dnia przyjęcia i wypisu ze szpitala), służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są jako pełne dni pobytu w szpitalu.

pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni.

szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

Close

minimum 3 dni pobytu w szpitalu
pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od trzeciego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

75
pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

50
pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od trzeciego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

75
pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

Towarzystwo wypłaca świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w tym OIOM/OIT*), począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu.

*OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

Close

50
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób): 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób)

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania poważnego zachorowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań w zakresie katalogu 12 chorób przedstawionych w tabeli.

Close

 1. nowotwór złośliwy,

  nowotwór złośliwy

  nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).
  Close

 2. paraliż,

  paraliż

  paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch kończyn choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10 jako kod: G81 – G.83.0.
  Close

 3. niewydolność nerek,

  niewydolność nerek

  niewydolność nerek – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9.
  Close

 4. transplantacja głównych organów,

  transplantacja głównych organów

  transplantacja głównych narządów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego.
  Close

 5. poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina),

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina) – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych.
  Close

 6. utrata mowy,

  utrata mowy

  utrata mowy – rozpoznana przez lekarza specjalistę całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Close

 7. utrata słuchu,

  utrata słuchu

  utrata słuchu – rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją lekarza specjalisty laryngologa.
  Close

 8. utrata wzroku,

  utrata wzroku

  utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia.
  Close

 9. anemia aplastyczna,

  anemia aplastyczna

  anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61.
  Close

 10. stwardnienie rozsiane,

  stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35.
  Close

 11. sepsa,

  sepsa

  sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę.
  Close

 12. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę I zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G03.
  Close

2 000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

wada wrodzona serca – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close
1 000
KOSZTY LECZENIA
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(na podstawie przedstawionych faktur)

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:

 1. wizyt lekarskich,
 2. zabiegów ambulatoryjnych,
 3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
 4. pobytu w szpitalu,
 5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
 6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 7. zakupu leków.

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty , pod warunkiem, iż koszty:

 1. powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

Zwrot kosztów rehabilitacji – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne i zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku (na podstawie przedstawionych faktur).

Zwrot kosztów rehabilitacji

rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Close
do 1 000 zł
Zwrot kosztu zakupu leków po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na podstawie przedstawionych faktur)

Zwrot kosztu zakupu leków

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż:

 1. Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu,
 2. leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Close
do 100
ASSISTANCE
ASSISTANCE – suma ubezpieczenia 5 000 zł

ASSISTANCE – suma ubezpieczenia 5 000 zł

InterRisk pokrywa koszty usługi assistance do łącznej kwoty 5 000 zł. Usługi assistance obejmują wyłącznie zdarzenia, które wystąpiły na terytorium RP.
Close
Indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczone dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczone dziecko przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.
Pomoc medyczna:

 • wizyta lekarza Centrum Assistance,

  wizyta lekarza Centrum Assistance

  wizyta lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego.
  Close
 • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,

  organizacja wizyty u lekarza specjalisty

  organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego.
  Close
 • wizyta pielęgniarki,

  wizyta pielęgniarki

  wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do wysokości sumy ubezpieczenia.
  Close
 • dostawa leków,

  dostawa leków

  dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony.
  Close
 • opieka domowa po hospitalizacji (min. 7 dni hospitalizacji),

  opieka domowa po hospitalizacji

  opieka domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia.
  Usługa opieki domowej obejmuje:

  1. robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby – koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa Ubezpieczony,
  2. przygotowywanie posiłków – przy użyciu produktów, środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego,
  3. pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów i wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu śmieci, zmywaniu naczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty kuchennej oraz zlewu), sprzątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu i ogrodzie – przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego.

  Close
 • transport medyczny,

  transport medyczny

  transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej.
  Close
 • infolinia medyczna

  infolinia medyczna

  infolinia medyczna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:

  1. informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,
  2. informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,
  3. informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

  Close
tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA 5 PLN 8 PLN
+ Pytania do oferty

PYTANIA DO OFERTY

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres email (wymagane)

Firma

Wiadomość

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA

majkowski-brokers

Majkowski Brokers Sp. zo.o.
Os. 800-lecia Starogardu 14/5
83-200 Starogard Gdański

OSOBY KONTAKTOWE:

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

+ Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 • Wypełnij i wydrukuj pobrany formularz

 • Podpisany formularz złóż w Dziale Kadr u Pracodawcy

KONTAKT

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

Formularz
Top