Starogard Gdański,

ul. Osiedle 800 Lecia Starogardu 14/U5

+48 58 563 36 00

NNW dzieci i młodzieży

majkowski-brokers
Szanowny Pracodawco

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w zakresie zabezpieczenia potencjalnych potrzeb sfinansowania powrotu do zdrowia Ich pociech po nagłych i nieprzewidzianych wypadkach, kierujemy na Państwa ręce.

Specjalnie dedykowany grupowy program NNW dzieci
i młodzieży Państwa Pracowników…

Program ubezpieczeniowy jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy wielu specjalistów z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Program dedykowany jest do Pracodawców, mających wolę, udzielenia profesjonalnego wsparcia pracownikom, w optymalnym kosztowo i zakresowo ubezpieczeniu NNW Ich dzieci i młodzieży do 25 roku życia.

Składka ubezpieczeniowa już od 6 zł miesięcznie…

Mając na uwadze dobro Dzieci oraz możliwości finansowe Pracowników, przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy z optymalnym zakresem ubezpieczenia za kilkuzłotową składkę płatną miesięcznie, potrącaną z wynagrodzenia pracownika.

Decyzja Państwa szansą dla Pracownika i Jego dzieci…

Decydując się na wprowadzenie w Państwa Firmie, proponowanego przez Nas rozwiązania, dajecie Państwo Swoim Pracownikom szanse na ubezpieczenie Ich Dzieci na bardzo dogodnych warunkach finansowych i zakresowych odbiegających znacząco od ogólnie dostępnych na rynku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z Naszej propozycji zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży Państwa Pracowników.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji by udzielić wyjaśnień i odpowiedzi ale również by przygotować i wdrożyć polisę Grupową NNW dzieci dla Państwa Pracowników poczynając od pierwszego dnia szkolnego tj. 1 września 2020 roku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.

oznaczenie

Ireneusz Majkowski

Prezes Zarządu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia.

Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza w Dziale Kadr.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 1. Program obsługiwany jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na terenie Polski.
 2. Do propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r., dostępne na stronie: www.interrisk.pl.
 3. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są dzieci pracowników.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz chorób.
 5. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę i chroni dzieci zarówno w placówce oświatowej jak i w czasie wolnym na terenie RP oraz poza granicami kraju, za wyjątkiem zdarzeń assistance oraz kosztów leczenia i pobytu w szpitalu.
 6. Składka z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest w cyklu miesięcznym, potrącana z wynagrodzenia i jest należna w pełnej wysokości za każde ubezpieczone dziecko.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona pierwsza składka.
 8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  1. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  2. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  3. podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

  Close
  , za wyjątkiem sportów, które w OWU określone są jako sporty wysokiego ryzyka (§2 pkt 70).

  sporty wysokiego ryzyka

  sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
  Close
 9. W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przez pracownika lub utraty uprawnień przez pracownika, pracownik ma prawo do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dziecka pod warunkiem zapłaty łącznej składki do końca trwania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

wariant 1 wariant 2
Zakres ubezpieczenia – Opcja Podstawowa oraz Opcje Dodatkowe skumulowane wysokości świadczeń w PLN
RYZYKO ZGONU
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,
 3. zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej.

Close
40 000 70 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu*, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu* wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro.

*ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności.

Close
40 000 70 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW  2 000 3 500
USZCZERBEK NA ZDROWIU W NASTĘPSTWIE NW
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu– za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu– za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu:

 • zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;
 • udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I6.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu określony przez *lekarza zaufania;

*lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia.

Close
200 350
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako kod G40-G40.9.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

200 350
Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW (jednorazowe świadczenie) 200 350
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie 1% SU / 2% SU pod warunkiem co najmniej 2 dniowego pobytu w szpitalu (świadczenie dodatkowe) 200 / 400 350 / 700
Koszty nabycia niezbędnych wyrobów medycznych udokumentowanych kopią zlecenia lekarskiego 6 000 10 500
Koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200
Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie wydanej decyzji ZUS 6 000 10 500
Oparzenia w wyniku NW i odmrożenia u Ubezpieczonego

Oparzenia w wyniku NW i odmrożenia u Ubezpieczonego

oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.

odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie.

Close

IV stopnia – 1 000 PLN,

III stopnia – 600 PLN,

II stopnia – 200 PLN

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem pod warunkiem co najmniej 3 dniowego pobytu w szpitalu 1 000 1 750
ZACHOROWANIA
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 18 chorób): 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 18 chorób)

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania poważnego zachorowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań w zakresie katalogu 12 chorób przedstawionych w tabeli.

Close

 1. nowotwór złośliwy,

  nowotwór złośliwy

  nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).
  Close

 2. paraliż,

  paraliż

  paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch kończyn choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10 jako kod: G81 – G.83.0.
  Close

 3. niewydolność nerek,

  niewydolność nerek

  niewydolność nerek – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9.
  Close

 4. transplantacja głównych organów,

  transplantacja głównych organów

  transplantacja głównych narządów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego.
  Close

 5. poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina),

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina) – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych.
  Close

 6. utrata mowy,

  utrata mowy

  utrata mowy – rozpoznana przez lekarza specjalistę całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Close

 7. utrata słuchu,

  utrata słuchu

  utrata słuchu – rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją lekarza specjalisty laryngologa.
  Close

 8. utrata wzroku,

  utrata wzroku

  utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia.
  Close

 9. anemia aplastyczna,

  anemia aplastyczna

  anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61.
  Close

 10. stwardnienie rozsiane,

  stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35.
  Close

 11. cukrzyca typu I
 12. niewydolność serca
 13. choroba autoimmunologiczna
 14. sepsa,

  sepsa

  sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę.
  Close

 15. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę I zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G03.
  Close

 16. borelioza
 17. pneumokokowe zapalenie płuc
 18. meningokokowe zapalenie opon mózgowych
3 000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

wada wrodzona serca – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close
1 000
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblownicy, toksoplazmozy, wścieklizny) – jednorazowe świadczenie 1 000 1 750
SZPITAL I KOSZTY LECZENIA
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego płatne od 1 dnia
Pobyt w wyniku NW lub choroby od 1 do 10 dnia 105
Pobyt w wyniku NW lub choroby od 11 do 60 dnia 70
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wyniku NW 3 000
Zwrot kosztów rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

Zwrot kosztów rehabilitacji

rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Close
3 000
Zwrot kosztu zakupu leków po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu w związku
z NW zlecone przez lekarza i zapisane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego

Zwrot kosztu zakupu leków

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż:

 1. Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu,
 2. leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Close
do 100
ASSISTANCE
Assistance (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna) do 5 000
Telemedycyna (12 e-konsultacji) do 5 000
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA KAŻDE DZIECKO 6 PLN 9 PLN

PYTANIA DO OFERTY

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres email (wymagane)

Firma

Wiadomość

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA

majkowski-brokers

Majkowski Brokers Sp. zo.o.
Os. 800-lecia Starogardu 14/5
83-200 Starogard Gdański

OSOBY KONTAKTOWE:

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 • Wypełnij i wydrukuj pobrany formularz

 • Podpisany formularz złóż w Dziale Kadr u Pracodawcy

KONTAKT

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

Formularz
+ Wstęp
majkowski-brokers
Szanowny Pracodawco

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w zakresie zabezpieczenia potencjalnych potrzeb sfinansowania powrotu do zdrowia Ich pociech po nagłych i nieprzewidzianych wypadkach, kierujemy na Państwa ręce.

Specjalnie dedykowany grupowy program NNW dzieci
i młodzieży Państwa Pracowników…

Program ubezpieczeniowy jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy wielu specjalistów z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Program dedykowany jest do Pracodawców, mających wolę, udzielenia profesjonalnego wsparcia pracownikom, w optymalnym kosztowo i zakresowo ubezpieczeniu NNW Ich dzieci i młodzieży do 25 roku życia.

Składka ubezpieczeniowa już od 6 zł miesięcznie…

Mając na uwadze dobro Dzieci oraz możliwości finansowe Pracowników, przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy z optymalnym zakresem ubezpieczenia za kilkuzłotową składkę płatną miesięcznie, potrącaną z wynagrodzenia pracownika.

Decyzja Państwa szansą dla Pracownika i Jego dzieci…

Decydując się na wprowadzenie w Państwa Firmie, proponowanego przez Nas rozwiązania, dajecie Państwo Swoim Pracownikom szanse na ubezpieczenie Ich Dzieci na bardzo dogodnych warunkach finansowych i zakresowych odbiegających znacząco od ogólnie dostępnych na rynku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z Naszej propozycji zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży Państwa Pracowników.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji by udzielić wyjaśnień i odpowiedzi ale również by przygotować i wdrożyć polisę Grupową NNW dzieci dla Państwa Pracowników poczynając od pierwszego dnia szkolnego tj. 1 września 2020 roku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.

oznaczenie

Ireneusz Majkowski

Prezes Zarządu

+ Podstawowe informacje

PODSTAWOWE INFORMACJE

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia.

Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza w Dziale Kadr.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 1. Program obsługiwany jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na terenie Polski.
 2. Do propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r., dostępne na stronie: www.interrisk.pl.
 3. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są dzieci pracowników.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz chorób.
 5. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę i chroni dzieci zarówno w placówce oświatowej jak i w czasie wolnym na terenie RP oraz poza granicami kraju, za wyjątkiem zdarzeń assistance oraz kosztów leczenia i pobytu w szpitalu.
 6. Składka z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest w cyklu miesięcznym, potrącana z wynagrodzenia i jest należna w pełnej wysokości za każde ubezpieczone dziecko.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona pierwsza składka.
 8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu

  wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  1. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  2. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  3. podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

  Close
  , za wyjątkiem sportów, które w OWU określone są jako sporty wysokiego ryzyka (§2 pkt 70).

  sporty wysokiego ryzyka

  sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
  Close
 9. W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przez pracownika lub utraty uprawnień przez pracownika, pracownik ma prawo do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dziecka pod warunkiem zapłaty łącznej składki do końca trwania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
+ Zakres ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

wariant 1 wariant 2
Zakres ubezpieczenia – Opcja Podstawowa oraz Opcje Dodatkowe skumulowane wysokości świadczeń w PLN
RYZYKO ZGONU
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły i w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,
 3. zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej.

Close
40 000 70 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu*, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu* wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro.

*ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności.

Close
40 000 70 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

Close
20 000 35 000
Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW  2 000 3 500
USZCZERBEK NA ZDROWIU W NASTĘPSTWIE NW
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu– za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu– za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu:

 • zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;
 • udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I6.

Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu określony przez *lekarza zaufania;

*lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia.

Close
200 350
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako kod G40-G40.9.Towarzystwo wypłaca jednorazowe świadczenie, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close

200 350
Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW (jednorazowe świadczenie) 200 350
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie 1% SU / 2% SU pod warunkiem co najmniej 2 dniowego pobytu w szpitalu (świadczenie dodatkowe) 200 / 400 350 / 700
Koszty nabycia niezbędnych wyrobów medycznych udokumentowanych kopią zlecenia lekarskiego 6 000 10 500
Koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200
Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie wydanej decyzji ZUS 6 000 10 500
Oparzenia w wyniku NW i odmrożenia u Ubezpieczonego

Oparzenia w wyniku NW i odmrożenia u Ubezpieczonego

oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.

odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie.

Close

IV stopnia – 1 000 PLN,

III stopnia – 600 PLN,

II stopnia – 200 PLN

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem pod warunkiem co najmniej 3 dniowego pobytu w szpitalu 1 000 1 750
ZACHOROWANIA
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 18 chorób): 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 18 chorób)

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania poważnego zachorowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań w zakresie katalogu 12 chorób przedstawionych w tabeli.

Close

 1. nowotwór złośliwy,

  nowotwór złośliwy

  nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).
  Close

 2. paraliż,

  paraliż

  paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch kończyn choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10 jako kod: G81 – G.83.0.
  Close

 3. niewydolność nerek,

  niewydolność nerek

  niewydolność nerek – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9.
  Close

 4. transplantacja głównych organów,

  transplantacja głównych organów

  transplantacja głównych narządów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego.
  Close

 5. poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina),

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)

  poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina) – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych.
  Close

 6. utrata mowy,

  utrata mowy

  utrata mowy – rozpoznana przez lekarza specjalistę całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Close

 7. utrata słuchu,

  utrata słuchu

  utrata słuchu – rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją lekarza specjalisty laryngologa.
  Close

 8. utrata wzroku,

  utrata wzroku

  utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia.
  Close

 9. anemia aplastyczna,

  anemia aplastyczna

  anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61.
  Close

 10. stwardnienie rozsiane,

  stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35.
  Close

 11. cukrzyca typu I
 12. niewydolność serca
 13. choroba autoimmunologiczna
 14. sepsa,

  sepsa

  sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę.
  Close

 15. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę I zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G03.
  Close

 16. borelioza
 17. pneumokokowe zapalenie płuc
 18. meningokokowe zapalenie opon mózgowych
3 000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

wada wrodzona serca – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).

Towarzystwo wypłaca świadczenie, pod warunkiem, że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Close
1 000
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblownicy, toksoplazmozy, wścieklizny) – jednorazowe świadczenie 1 000 1 750
SZPITAL I KOSZTY LECZENIA
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego płatne od 1 dnia
Pobyt w wyniku NW lub choroby od 1 do 10 dnia 105
Pobyt w wyniku NW lub choroby od 11 do 60 dnia 70
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wyniku NW 3 000
Zwrot kosztów rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

Zwrot kosztów rehabilitacji

rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Close
3 000
Zwrot kosztu zakupu leków po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu w związku
z NW zlecone przez lekarza i zapisane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego

Zwrot kosztu zakupu leków

Towarzystwo zwraca udokumentowane koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż:

 1. Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu,
 2. leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Close
do 100
ASSISTANCE
Assistance (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna) do 5 000
Telemedycyna (12 e-konsultacji) do 5 000
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA KAŻDE DZIECKO 6 PLN 9 PLN
+ Pytania do oferty

PYTANIA DO OFERTY

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres email (wymagane)

Firma

Wiadomość

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA

majkowski-brokers

Majkowski Brokers Sp. zo.o.
Os. 800-lecia Starogardu 14/5
83-200 Starogard Gdański

OSOBY KONTAKTOWE:

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

+ Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 • Wypełnij i wydrukuj pobrany formularz

 • Podpisany formularz złóż w Dziale Kadr u Pracodawcy

KONTAKT

Dorota Majkowska
tel. kom. 697 333 962
tel. 58 56 201 72
d.majkowska@majkowski.pl

Natalia Gerigk
tel. kom. 531 370 300
tel. 58 56 201 22
n.gerigk@majkowski.pl

Formularz
Top